PKN
Protestantse Gemeente De Dollert
 
Diaconie en ANBI Diaconie en ANBI
ANBI status Diaconie Protestantse Gemeente Reiderland
Wanneer u aan de diaconie een gift doet is deze onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting
  • U moet deze gift aan kunnen tonen, bv. via een bankafschrift
  • De instelling in dit geval de diaconie moet een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn kortweg ANBI
Iedere instelling heeft een zogenaamd RSIN nummer; wanneer de belastingdienst vragen heeft over uw gift zal er ook naar dit nummer gevraagd worden. Ons RSIN-nummer: 824258861
De contactgegevens van de diaconie kunt u vinden onder het kopje “adressen” op de website van de Protestantse Gemeente Reiderland en/of in het kerkblad.
Onze diaconie bestaat uit 1 diaken en een diaconele medewerker en heeft het volgende beleidsplan in hoofdlijnen:
  • De diaken is een netwerker en legt verbindingen tussen mensen en organisaties, helpt in acute nood maar spreekt ook tegelijkertijd de burgerlijke gemeente aan op hun verantwoordelijkheid.
  • De diaken is actief aanwezig bij de vieringen.
  • De diaconie gaat de Gemeente toerusten en uitleggen hoe en waarvoor mensen een beroep kunnen doen op de diaconie (via kerkblad).
  • Het coördineren van bloemengroeten aan gemeenteleden.
  • De diaconie is behulpzaam bij administratieve taken zoals invullen van formulieren, ordenen van binnengekomen post, invullen van belastingaangiftes, aanvragen van toeslagen en bied een collectieve zorgverzekering.
  • Tijdens de zondagvieringen en bijzondere diensten collecteert de diaconie voor projecten in binnen en buitenland samengesteld door KerkInActie en voor activiteiten binnen de Gemeentegrenzen zoals een toertocht, bloemen e.d. dit volgens een vast rooster dat door de diaconie wordt samengesteld en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de kerkenraad. Ook voor noodhulp (giro 555) wordt gecollecteerd.
  • De diaconie is actief bezig bij de voedselbank en organiseert acties zoals een bloemengroet aan mantelzorgers, inzamelen van levensmiddelen voor kerstpakketten (minima) en kerstattenties (zieken en alleenstaanden).
  • Aan het einde van het jaar worden nog eens 10 projecten in binnen en buitenland ondersteund met een gift van € 50,- .
De diaconie is een onderdeel van De Protestantse Gemeente Reiderland die op haar beurt een onderdeel is van De Protestantse Kerk Nederland, hun beleidsplan kunt u hier vinden.
De diaconie heeft geen beloningsbeleid, in die zin dat zij geen medewerkers in loondienst heeft.

Doelstelling:
De diaconie heeft de opdracht om Gods gerechtigheid en barmhartigheid in het leven van de Gemeente concreet gestalte te geven en de Gemeente daarin te stimuleren. Ieder mens mag er zijn, ook de arme, de verslaafde, de vluchteling, de andersgelovige. Denk aan de barmhartige Samaritaan. Echte betrokkenheid is nodig in een tijd van individualisering. Vertrouw iemand die hulp vraagt, mensen vragen niet zomaar om hulp.
Activiteiten:
Het verzorgen van administratieve taken voor mensen die dit zelf niet (meer) kunnen.    
Aanvragen van bv. WMO, PGB ed.
Invullen van aangiftes en aanvragen van toeslagen van de belastingdienst.
Organiseren van een middagtoertocht voor ouderen en alleenstaanden.
Aandacht voor mantelzorgers.
Actief deelnemen aan de voedselbank.
Organiseren van een kerstactie voor de minderbedeelden en voor zieken en alleenstaanden waar de Gemeente actief bij betrokken wordt.
Bezoeken van zieken en alleenstaanden.

Staat van baten en lasten van de diaconie
terug
 
 
Komende dienst20– 10  09.30 uur  Oostwold:
ds. Fortuin, Delfzijl
Organist: dhr. Datema 
Collecte 1: Ness Ammim
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Plaatselijke diaconie

de dienst is rechtstreeks (of later) te volgen via deze link

Liturgie

WELKOM!
 
Streekgemeente Oost-Groningen

klik hier voor de website van Streekgemeente Oost-Groningen
 
 
Classis Groningen - Drenthe

Klik  HIER voor de website van de classis Groningen - Drenthe
 
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.