PKN
Protestantse Gemeente De Dollert
 
Regionale ontwikkelingen Regionale ontwikkelingen
In 2011 is er in het noordelijke deel van de classis Oost-Groningen, een Classicale Taakgroep Regionalisering ingesteld met als doelstelling:  Het ontwikkelen van een visie op gemeente-zijn in de komende 10 jaar met als uitgangspunt dat de kerk/gemeente zoveel mogelijk in de dorpen zichtbaar moet blijven door  levendige en  pluriforme geloofsgemeenschappen te  vormen, die present zijn in de dorpsgemeenschappen

De taakgroep heeft in de afgelopen jaren op een breed terrein gesprekken tussen de kerkelijke gemeenten georganiseerd over liturgie, pastoraat, jeugd- en jongerenwerk, vorming en toerusting en met diakenen, kerkrentmeesters, voorzitters en scribae.
Leidraad in die gesprekken was: op welke terreinen kunnen en willen we samenwerken?
De samenwerking op het gebied van vorming en toerusting ging al vlot van start: in het seizoen 2010-2011 verscheen voor de eerste keer het regionale programma voor Bezinning & Cultuur en ‘Over de Brug’ is inmiddels een begrip geworden. 
Ook de gezamenlijke kerkdiensten in de zomerperiode zijn al ingeburgerd en zijn uitgebreid met andere gezamenlijke diensten.
In het voorjaar van 2015 was de tijd rijp om het overleg te starten over een verdergaande samenwerking. Alle kerkenraden werden uitgenodigd voor een informatieavond over mogelijke samenwerkingsvormen. De uitkomst was dat zeven gemeenten (PG Winschoten, PG Scheemda e.o., PG Reiderland, PG Meeden, PG Nieuwolda-Oostwold en HG Midwolda en GK Midwolda) het traject wilden ingaan naar de vorming van een streekgemeente.
In het voorjaar van 2016 zijn de gemeenten geïnformeerd en gehoord en nemen de kerkenraden een besluit over deelname aan de streekgemeente.

Streekgemeente
Een streekgemeente is volgens de kerkorde een rechtspersoon waarbinnen verschillende gemeenten samenwerken
De oprichting van een streekgemeente hoeft niet via een notariële akte. Het breed moderamen van de classis neemt het besluit om de gemeenten samen te brengen in een streekgemeente. 
De streekgemeente kent net als de zelfstandige gemeenten, twee rechtspersoonlijkheden: de diaconie en de gemeente (college van kerkrentmeesters).
Aan de naam van een streekgemeente is geen kerkelijke ‘kleur’  (bijvoorbeeld geen PG) verbonden. Deelname van gemeenten uit een andere classis is mogelijk. 
In een streekgemeente behouden de gemeenten elk hun rechtspersoonlijkheid, maar bezit ook de streekgemeente zelf rechtspersoonlijkheid.

Kerkenraden en streekgemeente
De kerkenraad van de streekgemeente is samengesteld uit kerkenraadsleden van de deelnemende gemeenten. Alle ambten zijn vertegenwoordigd, maar niet uit elke deelnemende gemeente elk ambt. De plaatselijke kerkenraden blijven bestaan.
Wel is de vergaderlast lichter dan nu omdat taken overgeheveld worden naar de streekkerkenraad. Ook de frequentie van kerkenraadsvergaderingen kan lager zijn dan de nu gebruikelijke 1 x per maand. Het minimum is zes vergaderingen per jaar.
De streekkerkenraad coördineert de missionaire, diaconale en pastorale arbeid in de gemeenten. Elk van de samenwerkende gemeentes denkt daarin mee en levert de input (planmatig en financieel) voor een gezamenlijk beleid. De predikanten en kerkelijk werkers zijn verbonden aan de streekgemeente, zo is het pastoraat geborgd. 


Financiën
Elke gemeente draagt bij aan de financiën: naast een algemene post betaalt men bv. voor het pastoraat. Samen bepaal je hoeveel “betaald” pastoraat (predikanten en kerkelijk werkers) er kan worden gerealiseerd in de streekgemeente.
Kerkgebouw(en) en eigen vermogen worden niet ingebracht in een streekgemeente. 

Huisgemeente
Binnen een streekgemeente kan een gemeente als huisgemeente worden aangemerkt als het niet meer mogelijk is om een eigen kerkenraad te bemensen. Het beheer over de bezittingen van een huisgemeente gaat over naar de streekgemeente.

Motivatie
De deelnemende kerkenraden hebben uitgesproken dat solidariteit belangrijk is en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is dat in zoveel mogelijk plaatsen de kerk zichtbaar en merkbaar aanwezig is. Dat motiveert ons om deze stappen te zetten en daarbij past heel goed het motto dat ook de landelijk kerk op weg naar 2025 bezielt: “Waar een Woord is, is een weg. Er is een levend Woord, en daarom is er een weg”. 

Intussen is de taakgroep opgegaan in de Streekkerkenraad, waarin iedere gemeente vertegenwoordigd is. Ook is eind 2016 HG Midwolda en GK Midwolda gefuseerd tot PG Midwolda.
 
terug
 
 
Komende dienst20– 10  09.30 uur  Oostwold:
ds. Fortuin, Delfzijl
Organist: dhr. Datema 
Collecte 1: Ness Ammim
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Plaatselijke diaconie

de dienst is rechtstreeks (of later) te volgen via deze link

Liturgie

WELKOM!
 
Streekgemeente Oost-Groningen

klik hier voor de website van Streekgemeente Oost-Groningen
 
 
Classis Groningen - Drenthe

Klik  HIER voor de website van de classis Groningen - Drenthe
 
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.